Open call for artists: Ekologické dny Olomouc – EDO 2024
Propojení různých subjektů a institucí s myšlenkou EDO napříč Českou republikou a světem.


open edo

Letošní festival Ekologické dny Olomouc se úzce propojil se Středoevropským fórem Olomouc (SEFO).
Společně volají a zvou instituce, subjekty i jednotlivce napříč společenským spektrem v České republice i v zahraniční, aby se k EDO připojili.
Výstavou, koncertem, přednáškou, diskusí, pop-upem,…čímkoliv, co jim dává smysl v prohlubování vztahu člověka a přírody.
Rozsah, intenzita či vlastní podoba programu je volitelná. Spoluúčast je řešena individuálně a dle možností všech zúčastněných. Není také vyžadován program nový či připravený přímo na dané téma.

Cílem projektu je propojit v rámci celé republiky, ale i zahraničí podobně uvažující subjekty a instituce, jimž není lhostejná kultura veřejné diskuse. Pozornost se upírá na zásadní témata doby, environmentální krizi, biodiverzitu a snaží se vyvolat společenský zájem o porozumění důležitosti ochrany přírody pro naše životy.

Pokud se chcete svou aktivitou připojit k OPEN EDO napište prosím na e-mail michal.bartos@slunakov.cz


This year's Ecological Days Olomouc festival is closely linked to the Central European Forum Olomouc (SEFO).

Together they are calling and inviting institutions, entities and individuals across the social spectrum in the Czech Republic and abroad to join EDO.

With an exhibition, a concert, a lecture, a discussion, a pop-up,... anything that makes sense to them in deepening the relationship between humans and nature.

The scope, intensity or actual form of the program is optional. Participation is handled individually and according to the ability of all participants. Also, a program new or prepared specifically on the topic is not required.

The aim of the project is to connect like-minded subjects and institutions throughout the country and abroad who are not indifferent to the culture of public debate. It focuses on the major issues of the time, the environmental crisis, biodiversity and seeks to generate social interest in understanding the importance of nature conservation for our lives.

If you would like to join OPEN EDO with your activity, please email michal.bartos@slunakov.cz