Ekologické dny Olomouc 2024
téma festivalu:

Blázen jsem ve své vsi
BIO/DIVERZITA přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti


Péče o uchování pestrosti ve světě na pozadí environmentální krize. O jejím smyslu a nástrahách.

Řešíme konkrétní environmentální problémy pestře nebo spíše s důrazem na nejlepší možné (a bohužel pak jakoby jediné) návody na záchranu světa.

Může neudržitelnou situaci ve vztahu člověka a přírody posunout k lepšímu spíše věda, filosofie, technika nebo dokonce to mohou být umění, náboženství, mýty, pohádky, příběhy? Lze vzít všechny tyto větve pěstování environmentální citlivosti jako podklad pro společnou poradu o našem světě?

Výjimečné situace, okraje, periferie, meziprostory, blázni, pábitelé, proroci, vizionáři a důležitá témata za lidským horizontem, s jeho důrazem na růst, techniku, účelnost, měřitelnost, hodnotící kritéria a ovladatelnost.

"Blázen jsem ve své vsi", posteskl si svého času Bohuslav Reynek, jedna z výjimečných osobností české nonkonformní scény druhé poloviny 20. století. Podobných bláznů, proroků či vizionářů se s postupující homogenizací moderní společnosti najde pomálu, jejich vliv a význam, doceňovaný často zpětně, však někdy bývá enormní.

Zdeněk Neubauer napsal: "Plevy a plevel – toť balast hodný vyhození a zapomenutí. Jenže plevy chrání klíčivost zrn, rozmanitost odrůd zajišťuje genetickou variabilitu a balast je označením pro náklad zajišťující stabilitu lodi."

Václav Bělohradský zmínil na EDO 23 Kirkegaardovu alegorii o klaunovi, který byl z hořícího cirkusu vyslán do blízkého města s prosbou o pomoc, tam se mu ale kvůli jeho klaunskému kostýmu všichni jen smáli. A tak shořel nejen cirkus, ale i blízké město. 


pár slov
o festivalu edo:

Ekologické dny Olomouc (EDO) jsou největším environmentálním festivalem v České republice, které již od roku 1990 pořádá centrum ekologických aktivit města Olomouce – Sluňákov.

EDO se programově nepřiklánějí k nějakým politickým či ideologickým směrům, jsou založeny na víře, že pestrost lidských přístupů ke světu vede k pestré krajině a zpětně k bohatému světu prožitků v lidském nitru.

Záměrem a cílem EDO je poskytnout široké veřejnosti nejnovější, transparentní a ověřené informace v environmentálních, společenských a ekonomických oborech a umožnit jim se zorientovat v problémech současného světa a vybídnout je ke spoluúčasti na jejich řešení.

Tradiční programovou náplní EDO jsou: besedy a Ekologické večery, komentované vycházky, výlety a exkurze do krajiny. Výstavy, umělecká vystoupení, semináře, workshopy a dny pro rodiče s dětmi.

Při všech akcích dostávají lidé mnoho důležitých informací o stavu životního prostředí na Olomoucku, v celé České republice i v globálním měřítku. Program se pravidelně věnuje problematice odpadů. Významná je spolupráce s Odborem městské zeleně a odpadového hospodářství města Magistrátu města Olomouce.


osobnosti
řekli o edo:

Hana Librová, socioložka

V seminárních diskusích se často vynoří student nebo studentka, který/která vyniká pozoruhodně nápaditým uvažováním. Mezi studenty-kolegy vyniká schopností dívat se na přetřásanou otázku z různých úhlů, včetně úhlů daných různými obory. Dovede uměřeně pochybovat a překvapivě zrale diskutovat. Když potom poznávám takovou rodící se odbornou osobnost blíž, často se ukáže, že je pravidelným návštěvníkem Ekologických dnů Olomouc. Je nesnadné rozlišit, co je příčina a co je následek. Ať tak či onak, chápu to jako nepřímou indikaci kvality a povahy této každoroční akce.

Cyril Höschl, psychiatr

Ekologické dny v Olomouci jsou pro mne vždy mimořádným zážitkem. Atmosféra EDO je neopakovatelná, osvěžující, inspirující. Vždycky se tam těším, o Sluňákovu ani nemluvě. 

Václav Cílek, geolog

Na Ekologických dnech bylo nejzajímavější, že se tam skoro nedalo dýchat, protože kdykoliv jsem tam přišel, tak sál byl plný a ještě lidé různě postávali v uličkách. Kdyby to bylo jednou, ale bylo to pravidelně. Vlastně si nevzpomínám, na žádnou jinou environmentální akci, kde byl podobně velký a setrvalý zájem publika. 

Václav Bělohradský, filozof

Ekologické dny Olomouc jsou místem dialogu jakých je, nejen v naší zemi, ale v celé Evropě, málo. Přispějme k tomu, aby takové "místo pravého dialogu" dále trvalo a rozšiřovalo se. Závisí na tom mnoho dobrého v tomto nedobře začínajícím století. 


trocha
historie edo:

EDO trvá již 34 let! Podívejte se na záznamy besed z minulých let a také na znělky festivalu od roku 2009. Youtube kanál Sluňákov


sluňákov
o pořadateli edo:

Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí s přírodou a s krajinou, kterou obývají. Smysl tohoto počínání vidím v tom, že lidé jsou přírodní bytosti, které jsou přirozeně vrostlé do živého světa a srostlé křehkým předivem vztahů se vším, co jej utváří. Stručně řečeno: Příroda si bez člověka vystačí. Jen o máločem v našem životě lze něco takového vyslovit. Právě v tom spatřuji smysl našeho sluňákovského usilování. O smyslu však raději mlčet.


Co je Sluňákov? Snadnější je říct, čím není. Není zelený, protože příroda je barevná. Není politickou stranou, protože straní všem, co obývají přírodu s vědomím její ustavující životadárné role. Není ani hnutím, protože nechce ničím za každou cenu hýbat, nechce přesvědčovat, raději chce křehce vnímat a opatrně nabízet. Nabízet pojetí přírody jako celku, který všechny tvory obdarovává svou existencí utkanou spletitými a proměnlivými vztahy. Právě v tomto smyslu příroda nakonec poskytuje všem lidem opravdu vše, co si z ní mohou vzít.

Sluňákov chce živě trvat. Proč? Aby byl obecně prospěšnou společností. To znamená tedy doslovně: být proto, aby byl své obci prospěšný. Prospěšný upozorňováním na to, že všechna naše síla i slabost, radost a stesk, všechny naše stavby, vynálezy a činnosti vycházejí z možností, které nám poskytuje příroda.

Jsem velice rád, že chodím do práce, kde nepočítám čas do konce pracovní doby, která má pro mě smysl a kde jsem obklopený bezvadnými lidmi. Díky jim všem.

Zveme Vás k nám, k společným setkáním, poradě o našem společném světě, k radostnému pobytu v přírodě a s přírodou.
Michal Bartoš, ředitel 


Sluňákov - centrum ekologických aktivit města Olomouce je obecně prospěšná společnost nabízející prožitky a poznání, které rozvíjejí uctivý vztah člověka k přírodě i k sobě samému.

Sluňákov vznikl a rozvíjel se zejména díky podpoře Statutárního města Olomouce od roku 1992. Dnes nabízí své aktivity pro školy, učitele, rodiny s dětmi a další širokou veřejnost v moderním nízkoenergetickém domu na okraji Chráněné krajinné oblasti Litovelského Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům obklopuje unikátní přírodní umělecká galerie s názvem Dům přírody Litovelského Pomoraví, kde mohou návštěvníci i účastníci prožívat nevšední zážitky setkání s lužní krajinou.


Děkujeme za podporu edo: