Jana Kasalová / Atlas

14.03.2024

GALERIE L&C TIRELLI, Vevey, Švýcarsko / 14. 3. - 4. 5.

Kurátorky: Catherine Tirelli a Jana Delafontaine

Výstava české umělkyně Jany Kasalové nazvaná ATLAS je "soubojem titánů"–soubojem reálného s imaginárním, konfrontací, která vzniká při vytváření nové "báje o světě" převáděné do komplexní kartografie. Jana Kasalová nás jejím prostřednictvím zve na cestu, která je zároveň osobní i univerzální.
V představovaných dílech spojuje imaginární svět s konkrétními místy v jakési znepokojivé kosmické fúzi. Umělkyně k nám jako zkušená zprostředkovatelka promlouvá o individuální i univerzální paměti, v nichž se přítomnost a minulost prolínají mimo naše jistoty, kde území fluktuují a lidské prostory se mění a noří nás do sledu opojných vnitřních cest.

Zpochybňováním našich smyslů jsme konfrontováni s různými typy děl, které spojuje jemná a neviditelná nit plynutí neustále obnovovaného času. Autorka pracuje na základě procesu shromažďování zkušeností a prožitků z míst. Jsou zde zeměpisné mapy, které autorka mačká, modifikuje, uzavírá do omezeného prostoru krabicového rámu, který je ještě více ohraničuje, a snaží se je zadržet, změnit jejich vnímání a zastavit jejich vývoj. 

Některé z těchto map jsou posety skleněnými korálky, jakýmisi odkazy na osobní a soukromou paměť, které nás však jakoby kouzlem vtahují do víru úvah o městech, ve kterých vznikly, a o jejich často dramatických osudech–začíná pracovat naše kolektivní paměť. Pak tu máme obrazy, které se na první pohled jeví jako soubor nahromaděných abstraktních znaků, přičemž pouze název naznačuje možnou souvislost s kartografií: Londýn–Šanghaj, Paříž–Šanghaj, Praha… Celé dílo je však vysoce organizované a utříděné, vrstvy jsou jasné a viditelné. A přestože autorka vypráví o mutacích měst, o jejich Historii, společném soužití i výzvách budoucnosti, naznačuje zároveň nebezpečí globalizace, která jako hladová gangréna nahlodává prostory a přetváří je podle nelidských měřítek. 

Jana Kasalová stírá hranice, doslova i obrazně, a pohrává si s divákem ve hře na schovávanou, tak důvěrně známé dětem, která se však může změnit v něco děsivého, pokud se v ní ztratíte – a ujišťuji vás, že se ztratíte. Červená, modrá, šedá, zlatá… nic vám nepomůže, žádné chromatické škály, žádné uklidňující struktury. Brzy vycítíte, že to všechno je pouhým maskováním něčeho hlubšího, co vás nepřestane fascinovat. 

A nakonec práce na papíře. Na pergamenovém, těžkém, silném papíře, který autorka zpracovává z obou stran a excentrickým pohybem na něm zaznamenává území, která jako by se vymykala jakékoli kontrole nebo byla výsledkem neznámé, tajemné, nezaostřené vize. Někdy se tato území jeví jako prehistorická zvířata pohrávající si s povrchem, magicky se nořící do nitra svitku, jindy je linie zdrženlivější a je součástí kruhu. Pak vzniká hnízdo, možná věž či útočiště, které sedí na vrcholu mapy a nabývá tvaru v průhlednosti podkladu.

Jana Kasalová studovala malířství u prof. Jiřího Načeradského na FaVU v Brně a postgraduální studium umění na Universidad Complutense v Madridu ve Španělsku. Žila a tvořila v Londýně, Paříži a New Yorku, samostatně vystavuje doma i v zahraničí. Její práce jsou zastoupeny v řadě veřejných a soukromých sbírek v Evropě a v USA. Věnuje se především kresbě a malbě, tvorbě audiovizuálních instalací, videoartu a fotografii. Ve své tvorbě se dlouhodobě zabývá interpretací krajiny a kartografie, těla a lidské stopy v krajině, nebo pojmem zvířete a proměny v něj. Jejím hlavním tématem je objevování jako proces, hledání lidské orientace ve skutečném prostoru a čase. Jana je opakovaně hostem festivalu Ekologické dny Olomouc v mnoha podobách: jako umělkyně, přednášející, spolupracující na festivalové znělce, vedoucí výtvarné dílny pro veřejnost.
www.kasalova.eu

Catherine Tirelli-Curchod, vedoucí kurátorka galerie od roku 2013, je historička umění. V roce 1976 absolvovala studium konzervace kulturních statků na ICCROM (Fundamental Principles of Conservation) v Římě. Dominantní zájem o současné umění a vynikající znalost římské umělecké struktury jí umožnily uspořádat četné výstavy římských umělců, střídavě mistrů a žáků, s deklarovaným cílem propagovat a objevovat jedinečné světy a dát šanci mladým umělcům.

Jana Delafontaine, designérka a architektka, působí jako kurátorka junior v galerii Tirelli. Abslolvovala studium grafického designu na FaVU v Brně, později studium v ateliéru architektury porf. Petra Keila na UMPRUM v Praze a následně magisterské studium u prof. Emila Přikryla ve škole architektury na pražské Akademii výtvarných umění. V roce 2018 se připojila k malému týmu galerie otevřením nového kulturního prostoru směrem k českým zemím a uspořádáním výstavy "Les Bohèmes" spojující rozdílné významné umělce pražské scény. Na výstavu navázala řada intervencí iniciujících pohyb sever-jih a promíchávajících umělce z rozdílných horizontů v účinném rytmu. Jana se mnoho let podílí na designu propagačních materiálů festivalu Ekologické dny Olomouc a také na tvorbě podoby sluňákovských knih (společně se Zuzanou Brychtovou), které získaly řadu ocenění v soutěži o Nejkrásnější knihu roku.

Galerie L&C Tirelli. Se svými dlouholetými zkušenostmi se galerie Tirelli zaměřuje především na současné umění a od roku 2012 nabízí ve svých komorních prostorách kolekci pečlivě vybraných děl. Umělci, které Galerie L & C Tirelli prezentuje, patří především k italské, zejména římské scéně. V roce 2018 se galerie díky spolupráci s českou kurátorkou Janou Delafontaine otevřela několika pražským umělcům a nadále nabízí pravidelné výstavy reprezentující českou scénu. Cílem galerie je představovat díla zavedených i mladých začínajících umělců ponechávajíc svým oblíbencům prostor. Díky schopnostem svého zakladatele Luciana Tirelliho se galerie nadále specializuje na kresbu, grafiku a malbu od sedmnáctého do dvacátého století a zajišťuje poradenství a expertízu historických děl. Zakladatel galerie Luciano Tirelli je uznávaným odborníkem na kresbu, grafiku a malbu 17. –20. století.

ATLAS, Jana Kasalová
ATLAS, the exhibition by Czech artist Jana Kasalová, is a 'clash of the Titans'. Confronting the real with the imaginary in the creation of a new 'fable of the world', translated into a complex cartography, Kasalová invites us on a journey that is both personal and universal. 

In this work, the imaginary meets the concrete in a sort of unsettling cosmic fusion. The artist, as an experienced mediator, speaks to us of memory, individual memory, universal memory... present and past blend together beyond our certainties, territories fluctuate, human spaces change and plunge us into a succession of intoxicating inner disturbances.

By questioning our senses, in this exhibition, we are confronted with various types of works linked together by the subtle and invisible thread of time passing, time perpetually renewed. The artist works according to a process of accumulation of experiences and experiences of places. 

Geographical maps crumpled, manipulated, enclosed in the restricted space of a box-frame that corsets them and seeks to contain them, modify their perception, halt their evolution. Some of these maps are strewn with glass beads, allusions to a personal and private memory which, as if by magic, leads us into a whirlwind of reflections on the fate of cities, their often tragic changes... our collective memory is at work. 

Paintings that, at first glance, appear to be a collection of accumulated abstract signs, with only a title indicating a possible connection with cartography: London-Shanghai, Paris-Shanghai, Praha... However, all this work is highly organised and calibrated, the layers are clear and visible, and while the artist evokes the mutations of cities, cohabitation, History and challenges of the future, here she is merely suggesting the gangrene of globalisation that is nibbling away at spaces, transforming them according to inhuman codifications. Kasalová shuffles the cards both literally and figuratively, playing with the spectator in this game of hide-and-seek so familiar to children, which can turn into something terrifying if you get lost in it, and I assure you, you do: red, blue, grey, gold... nothing helps, neither chromatic ranges nor structures reassure, we perceive that all this is masking something, hence the haunting fascination. 

And finally, works on paper, heavy, thick parchment paper, which she works on both sides, tracing territories in an eccentric movement, as if they escaped all control or were born of an unknown, mysterious, unfocused vision. Sometimes these territories appear to be prehistoric animals playing with the surface, magically burrowing inside the parchment; at other times the line is more restrained and part of a circularity, a nest is created, perhaps a tower, a refuge that sits atop a map, taking shape in the transparency of the support. 

All these works undoubtedly reflect, in the background, a socio-political vision and, overlaid on it, a profound personal experience and it is this duality that creates the magic, but above all evokes, through the various techniques and media employed, the fragility of time, memory and experience, and the immense unknown that hovers over the universe. The imaginary confronts the real, and from this age-old confrontation emerge human concerns, lives and attempts to reconcile different forms of experiences. 

Personal experiences, experiences of places, experiences of spaces, all mix and fluctuate tirelessly, through signs.
Catherine Tirelli

L & C Tirelli Gallery
The Tirelli Gallery has many years of experience and focuses mainly on contemporary art. Since 2012, it has offered a collection of carefully selected works in its intimate spaces. The artists presented by Galerie L & C Tirelli mainly belong to the Italian, especially Roman, scene.

In 2018, the gallery collaborated with Czech curator Jana Delafontaine and opened its doors to several Prague artists. It continues to offer regular exhibitions that represent the Czech scene. The gallery's goal is to showcase works by established and emerging artists, while leaving space for their personal favourites. Thanks to the skills of its founder, Luciano Tirelli, the gallery specialises in drawing, printmaking, and painting from the seventeenth to the twentieth century. It provides advice and expertise on historical works.

Luciano Tirelli, the gallery's founder, is a recognised specialist in the fields of drawing, engraving and painting from the seventeenth to the twentieth centuries.

Catherine Tirelli-Curchod, the gallery's senior curator since 2013, is an art historian who completed her studies in Rome in 1976 with a course in the conservation of cultural property at ICCROM (Fundamental Principles of Conservation). A dominant interest in contemporary art and an excellent knowledge of the Roman artistic fabric have enabled her to organise numerous exhibitions of Roman artists, alternating between Masters and Pupils with the declared aim of publicising and discovering a particular universe and giving a chance to young artists.

Jana Delafontaine, designer and architect, is a junior curator at Tirelli Gallery. She has a background in graphic design studies at FaVU VUT in Brno and architecture from both UMPRUM and the School of Architecture at the Academy of Fine Arts in Prague. In 2018, she joined the Tirelli gallery team and opened a new cultural platform towards the Czech Republic by first organising the exhibition 'Les Bohèmes', which brought together artists from the Prague scene. The exhibition was followed by a series of interventions that initiated a North-South movement, mixing artists from different horizons in an effective rhythm. Jana has also been involved in designing the visual communication for the Ecological Days Olomouc festival for many years. She also collaborated with Zuzana Brychtová on the design of the Sluňákov books, which received several awards in 'The Most Beautiful Czech Books' competition.

https://www.galerie-tirelli.ch/