ekologické dny olomouc 2024 
Blázen jsem ve své vsi 
12.–27. dubna 2024 Horka nad Moravou

34. ročník největšího environmentálního festivalu v ČR. Pestrý program naplněný besedami, výlety, výstavami, aktivitami pro rodiny, workshopy a Edojarmarkem.
Pořádá Sluňákov – centrum ekologických aktivit v areálu Domu přírody Litovelského Pomoraví v Horce nad  Moravou.

edojarmark 27. dubna 2024

Slavnost pobývání na Zemi. Koncerty, divadlo, tradiční řemesla, hravá zastavení pro rodiče s dětmi, informace o životním prostředí, bohaté občerstevní.

besedy 19.–21. dubna 2024

Nejznámější představitelé našeho společenského života se vyjadřují k ekologickým problémům, uvádějí je v kontextech, sociálních dopadech a ekosystémové složitosti. Diskutují také mezi sebou.

výlety a vycházky 13.–14. dubna 2024

Putování krajinou. Komentované výlety a vycházky na zajímavé a významné lokality České republiky (přírodně i architektonicky) se skvělými průvodci.

doprovodný program

Výstavy, workshopy a aktivity pro rodiny. Spolupráce s dalšími organizacemi nejen v Olomouci.

open edov průběhu celého festivalu

Propojení různých subjektů a institucí s myšlenkou EDO napříč Českou republikou, ale i Evropou.  

ekologické večeryv průběhu celého roku 2024

Vzdělávací a diskusní pořady pro nejširší veřejnost reagující na aktuální problémy. Jedná se o přednášky s následnou diskusí či umělecký komponovaný program.


téma 2024
Blázen jsem ve své vsi
BIO/DIVERZITA přístupů ke světu, přírodě, krajině a společnosti

Výjimečné situace, okraje, periferie, meziprostory, blázni, pábitelé, proroci, vizionáři a důležitá témata za lidským horizontem, s jeho důrazem na růst, techniku, účelnost, měřitelnost, hodnotící kritéria a ovladatelnost.

"Blázen jsem ve své vsi", posteskl si svého času Bohuslav Reynek, jedna z výjimečných osobností české nonkonformní scény druhé poloviny 20. století. Podobných bláznů, proroků či vizionářů se s postupující homogenizací moderní společnosti najde pomálu, jejich vliv a význam, doceňovaný často zpětně, však někdy bývá enormní. Více

Připadá mi to jako společná porada o našem světě. 

Prohlásil ZDENĚK NEUBAUER při jedné ze svých návštěv na besedách Ekologických dnů v Olomouci. 

EDO nejsou zelené, ale pestré. EDO nenabízí odpovědi, ale otázky. EDO udržují téma přírody, krajiny a člověka ve veřejném prostoru. EDO nejsou prostorem pro environmentální manipulaci, dávají prostor i názorům, které k environmentálnímu vnímání světa nepatří.  V diskusi doufají v kvalitnější možnost porozumění složitosti vztahu člověka a přírody. EDO podporují utváření občanské demokratické společnosti.

Ekologické dny Olomouc

aktuality


Děkujeme za podporu edo: